معرفی کارگاه ساز سازی آوا

کارگاه ساز سازی آوا از سال 1387، در جهت ساخت انواع آلات موسیقی ایرانی و مرمت و بازسازی انواع ساز ها، در استان قزوین تاسیس گردید.این کارگاه همچنین در کنار تولید انواع ساز در زمینه پژوهش سازسازی هم فعال بوده و چند طرح پژوهشی نیز در این مجموعه به مرحله اجرا در آمده است که برخی از این طرحها بصورت کاربردی مورد اقبال نوازندگان و مدرسین قرار گرفته و به فعالیت خود ادامه می دهد.