کمانچه 44 ترک

کمانچه پشت باز تمام گردو

این نوع از کمانچه در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00