کمانچه گردو سفید فردار

کمانچه گردو سفید فردار

این نوع از کمانچه در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00