کمانچه کاسه پله ای

کمانچه کاسه پله ای توت

این نوع از کمانچه در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00