کمانچه پشت باز شیپوری توت

کمانچه پشت باز شیپوری توت

این نوع از کمانچه در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00