کمانچه پشت باز زبان گنجشک

کمانچه پشت باز زبان گنجشک

این نوع از کمانچه در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00