کمانچه تمام گردو فردار

کمانچه تمام گردو فر دار

این نوع از کمانچه در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00