کمانچه تمام گردو زه دار

کمانچه تمام گردو زه دار

این نوع از کمانچه در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00