کمانچه تمام گردوی تیره

کمانچه تمام گردوی تیره

این نوع از کمانچه در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00