تارینه (بم سه تار)

تارینه (بم سه تار)

این نوع از سه تار در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00