تنبور کاسه ای گردو الگو گهواره کوچک

تنبور کاسه ای گردو الگو گهواره کوچک

این نوع از تنبور در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00