تنبور کاسه ای گردو الگو متوسط

تنبور کاسه ای گردو الگو متوسط

این نوع از تنبور در کارگاه ساز سازی آوا ساخته میشود.

0:00
0:00