Slide Slide

درباره کارگاه ما

کارگاه سازسازی آوا از سال 1387، در جهت ساخت انواع
آلات موسیقی ایرانی و مرمت و بازسازی انواع سازها، در
استان قزوین تاسیس گردید.
این کارگاه همچنین در کنار تولید انواع ساز، در زمینه
پژوهش سازسازی هم فعال بوده و چندین طرح پژوهشی
نیز در اینمجموعه به مرحله اجرا درآمده است که برخی
از ایـن طرح ها بصورت کاربـردی مورد استقبـال نوازندگان
و مدرسین و مورد استفاده ایشان قرار گرفته شده است.

غرق در زندگی

موسیقی زبان ناگفته های توست!